Pasirašyta projekto „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“ finansavimo sutartis

Kalvarijos savivaldybės administracija parengė ir sieks kartu su partneriais įgyvendinti projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje”, finansuojamą Europos ekonominės erdvės  finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis. Pagrindinis projekto partneris Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, socialiniai partneriai: Sangrūdos kaimo bendruomenė, jaunimo sporto klubas „Orija”, VšĮ „Ratu”, asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas”, asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas”.

Projekto tikslas – sukurti gerovės konsultantų modelį Kalvarijos savivaldybėje prevencijos gerinimui ir sveikatos netolygumui mažinti.

Projekto uždavinys – užtikrinti kokybišką žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugų prieinamumą.
Pagrindiniai projekto rodikliai yra paslaugas gavusių asmenų skaičius – 200 asmenų, 2 apmokyti specialistai, įrengtas 1 kabinetas ir pasiektas pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 29 mėnesiai, projekto vertė – 60 653,30  eurų.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

A financing agreement has been signed for the project „Implementation of the Welfare Consultants Model in Kalvarija Municipality”

The Kalvarija Municipality Administration has prepared and will work with partners to implement the project „Implementation of the Welfare Consultants Model in Kalvarija Municipality”, funded by the European Economic Area Financial Mechanism Program „Health”. The main project partner is the Kalvarija Municipal Family Care Home, social partners: Sangrūda Rural Community, Orija Youth Sports Club, Ratu Public Institution, Kalvarija Family Club, Kalvarija Third Century Association.

The aim of the project is to develop a model for welfare consultants in Kalvarija municipality to improve prevention and reduce health inequalities.

The task of the project is to ensure high-quality availability of low-intensity emotional counseling services.

The main indicators of the project are the number of persons who received services – 200 persons, 2 trained specialists, 1 office was installed and the level of satisfaction with the provided services was achieved. Project implementation duration – 29 months, project value – 60,653.30 euros.

Information from the Economic Development and Investment Division

Atnaujinta: 2022-06-09