Teisinė informacija

Teisinė informacija

Naudojimosi biblioteka taisyklės

TBA taisyklės

Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės

Savanoriškos veiklos tvarkos aprašas

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos strategijos „Kultūra 2030“ patvirtinimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“