Istorija

Istorija

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos istorija

1936 m. priėmus „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą”, pradėtos steigti valstybinės bibliotekos. 1937 m. Kultūros ministro įsakymu Kalvarijoje atidaryta viešoji biblioteka, turėjusi 2149 egz. spaudinių ir 240 skaitytojų. Vedėja dirbo Irena Jaruševičienė.

Vokiečių, okupacijos metais bibliotekos veikla buvo pristabdyta.

1950 m. valsčius kaip administracinis vienetas panaikintas. 1951 m. Kalvarija tapo rajono centru, biblioteka – Kalvarijos rajonine biblioteka su 18 kaimo bibliotekų. Po metų įkurta ir vaikų rajoninė biblioteka, pirmaisiais metais teturėjusi vieną mažą kambarėlį. 1961 m. panaikinus rajoną, keitėsi bibliotekos statusas.

1976 m. vyko bibliotekų centralizacija. Kalvarijos biblioteka tapo Marijampolės centralizuotos bibliotekų sistemos Kalvarijos filialu. Mažėjo darbuotojų skaičius.

1980 m. biblioteka pradėjo „žygį” po Kalvariją. Senosios patalpos buvo uždarytos remontui. Biblioteka laikinai perkelta į pastatą, visiškai nepritaikytą tokiai veiklai. Nuo tada knygos namų adresas keitėsi kas keleri metai.

1990 m. priėmus vietos savivaldos pagrindų įstatymą, masinės bibliotekos perėjo savivaldybių žinion ir tapo priklausomos nuo vietos valdžios sprendimų. Esminius bibliotekų tinklo pokyčius nulėmė Kultūros ir švietimo ministerijų sujungimas įvieną. Devynių rajonų, tarp jų ir Marijampolės, bibliotekos tapo pavaldžios savivaldybėms. 1990 m. rugsėjį, panaikinus Kalvarijos maisto pramonės technikumą, jo patalpose įsikūrė biblioteka, kuri jau 1992 m. vėl buvo priversta keisti savo adresą.

1995 m. vykstant Respublikos valdymo reformai Tauragė, Alytus. Telšiai, Utena ir Marijampolė tapo apskričių centrais. Vėl keitėsi Kalvarijos miesto bibliotekos pavaldumas. Ji tapo Marijampolės rajono kultūros ir švietimo skyriaus įstaiga. Nuo 1996 m. vidurio – Marijampolės rajono bibliotekų centro Kalvarijos filialu, perkeltu į buvusio maisto pramonės technikumo patalpų antrąjį aukštą (550 m2) (Laisvės g. 2). Didžiausias šių patalpų privalumas — salė įvairiems renginiams organizuoti.

1997-ieji – Lietuviškos knygos metai. Tuomet Kalvarijos miesto bibliotekai sukako 60 metų. Buvo sukaupta 26313 egz. dokumentų. Užregistruota 1410 skaitytojų (23856 lankytojai), jiems išduota 48333 egz. spaudinių.

1998 metai išsiskyrė netradicinių renginių gausa. Vykdyta vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programa. Organizuotos parodos: tautodailininko Juozo Videikos medžio drožinių paroda „Medžio giesmė”; V.Grigo tapybos darbų paroda; Gražinos Luckutės-Bukienės dailės darbų paroda. Parengti du kraštotyros darbai: „Kalvarijos miesto bibliotekos veiklos kronika 1990-1996 m.”; A. Pfeifferis „Prisiminimai iš Suvalkų Kalvarijos”. Įsigytas muzikos centras, leidęs teikti naują paslaugą: muzikos įrašų perklausą.

2000-aisiais įsteigta Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka (toliau SVB), priskiriant jai 12 kaimo filialų. Tais pačiais metais skaitytojus pradžiugino Lintakų šeimos dovana – JAV išleistų lietuviškų leidinių siunta. Pakito bibliotekos sistema, padidėjo atliekamų funkcijų, iškilo naujų uždavinių. Suformuotas vyr. bibliotekininko metodiniam ir komplektavimo darbui etatas. Iš viso viešojoje bibliotekoje tuomet dirbo penkios profesionalios bibliotekininkės.

2001 metai – Europos kalbų metai. Bibliotekininkai organizavo jiems skirtus renginiuos: seminarą „Biblioteka – kaimo žmogaus gyvenime”, kuriame dalyvavo svečiai: Bibliotekininkystės centro direktorius V. Gudaitis, Kalvarijos savivaldybės meras J.K. Dzirmeika, Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja D. Lisauskienė, keturių seniūnijų vadovai, Kalvarijos SVB ir filialų darbuotojai. Visus dalyvavusius džiugiai nuteikė ir seniūnų, ir mero nuostata – išsaugoti esančias bibliotekas, padėti joms išlikti.

2002 m. bibliotekai – jubiliejiniai: nuo jos įkūrimo prabėgo 65 metai. Šia proga surengtas susitikimas su savivaldybės atstovais buvo puiki galimybė aptarti Kalvarijos savivaldybės viešųjų bibliotekų būklę ir poreikius. Šiais metais Kalvarijos SVB įstojo į savivaldybių viešųjų bibliotekų asociaciją. Tais pačiais metais biblioteka perkeliama į naujas patalpas (to paties pastato pirmąjį aukštą).

2004-2005 m. Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai – pokyčių metai: buvo įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). Ji pakeitė darbo organizavimą tiek viešojoje bibliotekoje, tiek jos filialuose. LIBIS kompiuterinės programos pagalba pradėtas dokumentų fondo rekatalogavimas. Šie metai gausūs parama – organizacijos ir skaitytojai dovanojo knygas bibliotekų fondų papildymui. 2005-2006 m. bibliotekos darbuotojos aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. Parengtas ir įgyvendintas projektas „Kalvarijos krašto šviesuoliai“, išleista to paties pavadinimo knygos I dalis. Bendradarbiaujant su Kalvarijos literatų klubu „Rasa“ įgyvendinti klubo inicijuoti projektai „Kalvarijos krašto mažoji architektūra“ (rezultatas – atvirukų komplektas) ir „Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai“ (rezultatas – išleista knyga „Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės“).

2007 m. pradžiai Kalvarijos savivaldybės bibliotekų tinklą sudaro Kalvarijos SVB ir 11 kaimų filialų. Kalvarijos SVB teikia metodinę pagalbą 8 savivaldybės mokyklų bibliotekoms. Parengtas ir įgyvendintas projektas „Kalvarijos krašto šviesuoliai“, išleista to paties pavadinimo knygos II dalis. 2007 m. projekto „Švietėjiškos veiklos galimybės bibliotekoje“ dėka, dienos šviesą išvydo leidinys „Prie žinių versmės. Bibliotekininkų prisiminimai“.

2008–2012 m. įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“ pagal 2007-11-15 pasirašytą tarptautinį trišalį susitarimą tarp LR kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Projektas tęsia ir papildo priemones, numatytas Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programoje. Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir bendravimui. Pagrindiniai uždaviniai – visose perspektyviose viešosiose bibliotekose įrengti viešą interneto prieigą, stiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją, gyventojų, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenančių kaime, skatinimas žymiai aktyviau naudotis interneto teikiamomis galimybėmis. Projekto pagrindiniai rezultatai Kalvarijos savivaldybėje: įrengta 12 viešojo interneto prieigos centrų, sukurtos 42 kompiuterinės darbo vietos, 11 bibliotekos filialų įdiegtas interneto ryšys, surengti mokymai bibliotekos darbuotojams, 429 gyventojai konsultuoti darbo vietose, 57 mokyti grupėse ir individualiai, įsigyta papildoma įranga (serveris ir įranga akliesiems ir silpnaregiams).

2008-2012 m. sėkmingai įgyvendinti ir kiti projektai: „Etninės kultūros sklaida Kalvarijos krašto bibliotekose“, „Ar esi tikras europietis“, „Viešieji skaitymai“, „Kalvarijos krašto senieji amatai: račiai, rimoriai, kalviai“, „Senųjų tradicijų vėrinys“, „Metų knygos rikimai“, „Mano biblioteka – pati šauniausia“, „Etninės kultūros populiarinimas organizuojant renginius ir parodas“, „Etninė kultūra – leidiniuose“, projektas – ekspedicija „Senieji Kalvarijos krašto amatai“.

Pastatas, kuriame įsikūrusi viešoji biblioteka, priklausanti savivaldybei, buvo renovuotas: pakeisti langai, pajungta nauja šildymo sistema, atliktas pastato išorinis apšiltinimas, pakeista stogo danga. Gavus nedidelį finansavimą, viešojoje bibliotekoje, atliktas vidaus patalpų remontas.

Atnaujinta: 2023-11-26